Om GRUNDIR

GRUNDIR erbjuder en unik ekonomisk modell för kraftigt sänkt energianvändning i byggnader. Vi använder vedertagna ekonomiska regler och den senaste tekniken för att undanröja byggnaders klimatpåverkan i driftsfasen. Olika tekniklösningar simuleras för största möjliga minskning av tillförd energi till en given investering. Slutresultat blir en byggnad med minimal klimatpåverkan och kraftigt sänkt totalkostnad.

Vi vänder oss till alla fastighetsägare: kommersiella fastighetsbolag, Allmännyttan, kommuner, industriföretag, bostadsrättsföreningar, villaägare och lantbrukare. Vårt åtgärdspaket anpassas till byggnaden, nyttjandet och platsen.

Genomgripande energirenovering är en process som sker under flera år. Åtgärder ska upphandlas, genomföras, efterjusteras och utvärderas. Den ursprungliga projektplanen kan behöva justeras allt eftersom projektet framskrider.

I samband med en energirenovering kan andra åtgärder genomföras såsom fasadrenovering, montering av klimatslussar, åtgärder i våtutrymmen och olika förändringar av byggnaden för ökad lönsamhet och komfort.

Efter projektets slutförande, följer vi byggnadens energiprestanda med givare som finns i byggnaden så länge fastighetsägaren vill. Vi justerar åtgärder så att den faktiska energiprestandan motsvarar de ursprungliga målen.

.

BAKGRUND

Bakgrunden till GRUNDIRs bildande är fastighetsägares kunskapsbrist om de ekonomiska möjligheter som energikostnaderna ger för lönsamma investeringar i energieffektivisering. Det krävs även mod och drivkraft att inleda genomgripande energieffektivisering. Ekonomer kallar kunskapsbristen för marknads-misslyckanden. Vetenskapen har påvisat att vi har en klimatkris och vår bebyggelse skulle ge en avsevärt lägre klimat- och miljöpåverkan om alla lönsamma åtgärder genomfördes. Cirka en tredjedel av utsläppen av växthusgaser kommer från våra byggnader; en klimatpåverkan som i sin helhet kan avvecklas.

GRUNDIR ser minskad energianvändning som en företags – och samhällsekonomisk fråga. Det är företagsekonomiska omständigheter som avgör om en byggnad kan upphöra med sin klimatpåverkan. Betydande samhällsekonomiska kostnader skapas av bebyggelsens klimatpåverkan vilket motiverar att alla företagsekonomiskt lönsamma åtgärder genomförs.

Tekniken för en helt eller nära utsläppsfri bebyggelse har funnits i 15 – 20 år. Lösningen handlar om hur rätt teknik ska kombineras (se pyramiden nedan) för att en given investering ska ge största möjliga minskning av tillförd energi.

Innebörden av figuren ovan är att samtidigt som fastighetsägaren ökar sin lönsamhet, minskar samhällets kostnader för klimatförändringen. Enskilda fastighetsägare kan påverka samhällets kostnader genom att föregå med gott exempel och genomföra alla lönsamma åtgärder, vilket kan stimulera fler fastighetsägare att göra samma sak.

GRUNDIR ägs av en stiftelse med ett allmännyttigt ändamål för att garantera oberoendet i förhållande till teknikleverantörer och projekteringsföretag. Exempel på andra stiftelseägda företag är IKEA, Robert Bosch, Carl Zeiss och Det Norske Veritas (DNV). För GRUNDIR är omgivningens uppnådda nytta organisationens strategiska mål.

I förhållande till andra styrmedel (Vita certifikat, energiskatt, bidrag, regleringar, certifieringar, gröna obligationer, mm) arbetar GRUNDIR med den faktiska lönsamheten. Vi har en högre ambitionsnivå och bättre precision än andra styrmedel. GRUNDIR bistår fastighetsägarna att genomföra många precisa, genomgripande åtgärder och ger hela vinsten till byggnadens ägare. Fastighetsägaren får därmed sänkta kostnader, högre fastighetsvärde och sänkt klimatpåverkan.  

Den lösning som GRUNDIR föreslår har bland annat formulerats utifrån de erfarenheter som Energimyndighetens mångåriga och pågående nätverk BeBo och BeLok har gett. Nätverken skapades för att genom främst demonstrationsprojekt utveckla metoder för minskad energianvändning i flerfamiljshus och lokaler. Utvärderingar av genomförda demonstrationsprojekt har identifierat hinder för energieffektivisering i bebyggelsen.

.

MODELL FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

GRUNDIR-modellen innebär att först minimeras byggnadens energiförluster, därefter återvinns största möjliga mängd energi och slutligen installeras egen energi. Ibland kan metoder för ändrat brukande (exempelvis nudging) introduceras.

Genom att först maximalt minska förlusterna av värmeenergi och elanvändning och sedan återvinna största möjliga mängd värmeenergi, behöver byggnaden en avsevärt mindre energimängd än i ursprungsläget. Om byggnaden värms med värmepumpar behöver de – efter minskning av energiförluster och återvinning – leverera förhållandevis begränsad energi och effekt. Därför krävs begränsad elenergi för att driva byggnadens värmepumpar. Denna el kan ofta fås från egna solceller. Många befintliga byggnader kan med metoden göras helt eller nära energiautonoma. Ibland kan byggnader även bli plusenergibyggnader.

GRUNDIR-modellen har inspirerats av Kyotopyramiden men gjort om den till en ekonomisk modell och infört energiåtervinning som ett andra steg i processen för energieffektivisering. Begränsningen för energieffektiviseringen är sedan länge ekonomisk; tekniskt sett finns inga hinder att göra byggnader självförsörjande på värmeenergi och fastighetsel. Centralt i GRUNDIR-modellen att alla lönsamma åtgärder i ett plan ska genomföras (eller projekteras) innan åtgärder i ovanliggande plan genomförs (eller projekteras). Kyotopyramiden lanserades av det norska forskningsinstitutet SINTEF.

.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

GRUNDIR:s förhållningssätt är att arbeta med kunskap, noggrannhet, kontroll och långsiktighet.

För enskilda fastighetsägare kan svårigheter finnas att veta vilka tekniker och metoder som är tillgängliga, hur de samverkar, i vilken ordning de ska installeras (se pyramiden ovan) och vilken lönsamhet de ger.

GRUNDIR har ett seriöst förhållningssätt som innefattar följande:

Vi sammanför kunskap om de bästa teknikerna och gör en oberoende energiutredning för varje byggnad. Vår analys är opåverkad av enskilda teknikleverantörer och installationsföretag.

Genom exakta mätningar och hög precision för alla åtgärder erhålls största möjliga sänkning av den tillförda energin och därmed högsta lönsamhet för gjord investering.

Låga räntor och långa amorteringstider medger att genomföra fler åtgärder än vid mindre fördelaktiga finansieringsvillkor.

Vi gör en energiutredning före projekteringen, projekterar, granskar teknikleverantörers lösningar och ändrar vid behov utformningen. Under byggnation och installation följer vi projektet och utreder avvikelser från planen. Vi medverkar till lösning av uppkomna tekniska problem.

Efter genomfört projekt återrapporterar byggnaden, efter överenskommelse med fastighetsägaren, automatiskt energi- och klimatdata till GRUNDIR:s system. Efterjustering sker vid behov.

Ett åtgärdsprogram för genomgripande energieffektivisering kan behöva 4 – 8 år. De sista åtgärderna bör finnas med i den initiala planen. GRUNDIR planlägger åtgärdsprogrammet och medverkar under hela perioden. För att undvika att åtgärderna avviker från målet för sänkning av energiförluster och tänkt återvinning av energi, utvärderar GRUNDIR kontinuerligt. Detta sker med besiktningar, mätutrustning och värmefotografering.

.

TÄNKT SLUTRESULTAT

Vanligen kan en byggnads energitillförsel minskas med 70 – 100 procent, oberoende av när den är uppförd. Den tekniska lösningen, noggrannheten och ambitionen i åtgärdsprogrammet avgör slutresultatet. Vid 100 procent minskning av den tillförda energin blir byggnaden energiautonom. Vissa befintliga byggnader kan bli plusenergihus och överföra energi till grannfastigheter eller det nationella kraftnätet.

När energiköpen minskar, sänks även totalkostnaden för att bruka byggnaden. Den ekonomiska vinsten uppstår genom att avskrivningar och räntebetalningar är lägre än kostnaden för energiköp under den fastställda avskrivningstiden. Hypotekslån är nominella vilket gör att de minskar med den allmänna inflationstakten i samhället.

GRUNDIR planerar att anställa ett stort antal ingenjörer och ekonomer som strikt arbetar enligt GRUNDIR-modellen för att göra byggnader nära eller helt energiautonoma resulterande i synnerligen låg klimat- och miljöpåverkan. Uppskattningsvis behövs 80 000 – 100 000 specialister för att arbetet betydelsefullt ska minska bebyggelsens klimatpåverkan. Inom trafiken finns en av riksdagen antagen nollvision för antalet döda. GRUNDIR har en nollvision för bebyggelsens klimatpåverkan.